Starting from 1.6.2022 we are lowering price to slovak phone numbers by 20%

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Obchodná spoločnosť Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 627 415, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B, kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti a s poskytovaním služieb svojim Klientom, ako aj zmluvným partnerom, či iným Dotknutým osobám.

 

S prihliadnutím na zaistenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov Dotknutých osôb, Prevádzkovateľ prijal a implementoval celý rad technických a organizačných opatrení s cieľom minimalizovať neoprávnený zásah a neoprávnené sprístupnenie a nakladanie s osobnými údajmi. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám zároveň poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom Prevádzkovateľ vaše osobné údaje chráni, ako aj o vašich právach a možnostiach ich uplatnenia.

 

Tento dokument je zverejnený na webovej stránke: https://notifea.com/ a verejne prístupný pre všetky Dotknuté osoby.

 

Odporúčame vám starostlivo sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámiť.

 

 

II. Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Notifea s. r. o.

sídlo: Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 627 415

DIČ: 2121437230

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B

 

Kontaktné údaje: [email protected]

 

 

III. Zodpovedná osoba

 

Zodpovedná osoba u Prevádzkovateľa nie je poverená. Dotknutá osoba sa môže vo veci ochrany osobných údajov obracať na nasledovnú osobu:

Vladimír Vráb  – e-mail: [email protected]

 

 

IV. Základné pojmy

 

Pre účely tohto dokumentu majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

 

Dotknutá osoba

každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva; je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

Klient

znamená akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba (ak sa na ňu ochrana osobných údajov uplatňuje), ktorá je v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb;

 

Nariadenie GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

 

Prevádzkovateľ

subjekt, ktorý sám, alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v súlade s týmto dokumentom, sa Prevádzkovateľom rozumie spoločnosť Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 627 415, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B;

 

Príjemca

fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; špecifikácia Príjemcov osobných údajov je obsiahnutá v príslušných ustanoveniach tohto dokumentu;

 

Sprostredkovateľ

fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa; Sprostredkovateľ, s ktorým Prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov je špecifikovaný v tomto dokumente;

 

Tretia strana

fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt než Dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia Prevádzkovateľa alebo Sprostred­kovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

 

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Klientom, prostredníctvom ktorej je Klientom umožnené najmä, nie však výlučne, bezpečne a online komunikovať s tretími osobami a zasielať tretím osobám automatizované transakčné e-maily a SMS (krátke textové správy), kdekoľvek do celého sveta, ako aj využívanie ďalších s tým súvisiacich služieb;

 

Zodpovedná osoba

osoba určená Prevádzkovateľom, alebo Sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa platného práva ochrany osobných údajov, ktorá je určená v tomto dokumente;

 

ZOOÚ

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V. Čo sú osobné údaje?

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby, ktorá využíva, alebo má záujem o využitie služieb Prevádzkovateľa, alebo vstupuje s Prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov či kontaktovania Prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie, alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané Prevádzkovateľom sú špecifikované v tomto dokumente.

 

 

VI. Spracúvanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ získava a spracúva vaše osobné údaje výlučne na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom takto získané osobné údaje ďalej nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Každé spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom má svoj právny základ v článku 6 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ navyše spracúva vaše osobné údaje v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle článku 5 Nariadenia GDPR.

 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v elektronickej forme.

 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na nasledovne určené účely a v nasledovnom rozsahu:

 

Uzatvorenie a existencia zmluvného vzťahu s klientom a poskytovanie služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služieb

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na uzatvorenie a trvanie zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa pre Klienta z titulu Zmluvy o poskytovaní služieb, a to najmä na účely správy užívateľského účtu (registrácia, prihlásenie, strata hesla, zmena hesla, nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie) a poskytovania služieb.

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: bežné osobné údaje ako: meno a priezvisko, obchodné meno, kontaktné údaje (e-mail), heslo v zašifrovanej forme, krajina pôvodu, IP adresa, súkromný kľúč na účely dvojfaktorovej autentifikácie[SO1] .

Doba uchovávania osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa s Klientom a poskytovania služieb, Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, ak platný právny poriadok neurčuje inak. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje vymazané zo systémov Prevádzkovateľa.

 

Poskytovanie služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služieb (spracúvanie obsahu e-mailov a SMS a iných, s tým súvisiacich údajov)

Prevádzkovateľ získava a spracúva špecifické osobné údaje Dotknutých osôb okrem iného aj za účelom zvýšenia komfortu Klienta pri poskytovaní služieb (napr. v prípade vedenia štatistických a evidenčných údajov Klienta), ako aj za účelom plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb (zabezpečenie maximálnej doručiteľnosti e-mailov a SMS odoslaných prostredníctvom Prevádzkovateľa napr. pre nízky spam rate), ako aj kontroly dodržiavania zákonných a zmluvných povinností zo strany Klienta.  

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: (i) čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na aspoň jeden konkrétny účel; a/alebo (ii) čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; najmä Zmluva o poskytovaní služieb.

 

V prípade udelenia súhlasu, tento ste nám poskytli buď priamo pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, alebo prostredníctvom príslušného nastavenia vo vašom užívateľskom účte na webovej stránke, alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany. Odvolanie súhlasu nebude zo strany Prevádzkovateľa postihnuté.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: údaje o odoslaných e-mailoch v rozsahu: predmet, odosielateľ, príjemca, obsah e-mailu v šifrovanej podobe a dátum odoslania, ako aj údaje o odoslaných SMS v rozsahu: telefónne číslo príjemcu, obsah SMS v šifrovanej podobe a dátum odoslania; počet odoslaných e-mailov a SMS, miera doručenia e-mailov a SMS ich príjemcom[SO2] 

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade udelenia súhlasu, Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, pokým svoj súhlas neodvoláte.

 

Za účelom plnenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa s Klientom a poskytovania služieb, Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na aký sa získali.

Osobitné informácie

Klient berie na vedomie, že je oprávnený kedykoľvek spracúvanie a ukladanie obsahu e-mailov a SMS, ako aj iných, s tým súvisiacich údajov vo svojom užívateľskom účte nastaviť, resp. zrušiť, prípadne znova aktivovať (uvedené je tak uskutočňované na základe súhlasu / odvolania súhlasu Klienta spôsobom špecifikovaným vyššie).[SO3] 

 

Klient zároveň berie na vedomie, že obsah prenášaných správ (e-mailov a SMS), súvisiace údaje komunikujúcich strán, či prevádzkové údaje sú, resp. môžu byť predmetom telekomunikačného tajomstva v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách, pričom každý, kto príde s jeho predmetom do styku je povinný telekomunikačné tajomstvo zachovávať. Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch mať k obsahu Klientom posielaných e-mailov a SMS prístup (aj napr. za účelom kontroly dodržiavania povinností Klienta v zmysle Zmluvy a poskytovaní služieb a platných právnych predpisov – zabránenie šírenia SPAMU, nevhodných správ, ochrana serveru Prevádzkovateľa pred zneužívaním a podobne), v dôsledku čoho Prevádzkovateľ implementoval automatické a v odôvodnených prípadoch aj manuálne kontroly a analýzy obsahu Klientom zasielaných e-mailov a SMS v súlade s platnými právnymi predpismi. Klient zároveň berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený obsah posielaných e-mailov a SMS správ sprístupniť výlučne v prípadoch, v ktorých tak určuje platný právny poriadok (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a pod.), inak len so súhlasom Klienta.

 

Účtovníctvo a fakturácia

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na účely plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb, a to okrem iného aj na účely fakturácie (vystavenie daňového dokladu), zasielania faktúr a realizáciu platieb, dobitie konta na užívateľskom účte Klienta (jednorazová platba, opakované platby), ako aj na účely zasielania notifikácií pri prečerpaní finančného limitu Klientovi.

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov (i) čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým Zmluva o poskytovaní služieb, zmluva so zmluvným partnerom; a/alebo (ii) čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov;

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu danom zákonmi, a to predovšetkým v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov.

 

Pre účely fakturácie, umožnenie využívania služieb (dobitie kreditu a pod.): meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, platobný token priradený k platobnej karte poskytovateľom platobných služieb, ktorý platobnú kartu uchováva 

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania daňových a účtovných dokladov je 10 rokov, ak platný právny poriadok neurčuje inak.

 

Reklamácie

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na vedenie reklamačného konania uplatneného Klientom, ako aj konania o sťažnostiach, či evidenciu týchto konaní

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a iné súvisiace právne predpisy;

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä údaje potrebné pre vybavenie reklamácie, či sťažnosti: bežné osobné údaje ako: meno a priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. vybavenia reklamácie ak platný právny poriadok neurčuje inak. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje vymazané zo systémov Prevádzkovateľa.

 

Marketingové účely

Prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb rovnako aj na účely vášho informovania o produktoch, službách a novinkách poskytovaných Prevádzkovateľom, inováciách, ako aj o výhodách ponúkaných Prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb. Na tieto účely Prevádzkovateľ môže Dotknutým osobám zasielať obchodné informácie, marketingové správy, reklamné informácie, informácie o akciách, alebo takýmto spôsobom zisťuje spokojnosť s poskytnutými službami, a to všetko predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty.

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na aspoň jeden konkrétny účel

 

Súhlas ste nám poskytli buď priamo pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany. Odvolanie súhlasu nebude zo strany Prevádzkovateľa postihnuté.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: meno, priezvisko, e-mail.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, pokým svoj súhlas neodvoláte.

 

Webová stránka – kontaktný formulár

Prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať osobné údaje rovnako aj na účely kontaktu s možnými Klientmi, či inými Dotknutými osobami, spracovania vzniku kontaktu na účely poskytovania služieb, a to v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke.

Opis kategórie dotknutých osôb

Klienti, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým predzmluvné vzťahy

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: meno a priezvisko, e-mail

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú len po dobu, po ktorú sú potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali.

 

 

VII. Sprostredkovatelia a Príjemcovia osobných údajov

 

K vašim osobným údajom môžu mať ako Príjemcovia osobných údajov prístup osoby poverené spracúvaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, ktoré majú oprávnenie zbierať a spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb výlučne za účelom a do rozsahu určeného týmto dokumentom a zákonnými požiadavkami.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, boli riadne zaškolené v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a zabezpečením ich maximálnej ochrany a bezpečnosti, sú oprávnené nakladať s vašimi osobnými údajmi len na základe našich výslovných pokynov, a boli súčasne poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať ďalej aj naši Sprostredkovatelia, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, a to na základe poverenia daného im Prevádzkovateľom. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľa sa riadi osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, pričom Sprostredkovateľ spracúva vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ na spracúvanie vašich osobných údajov využíva len Sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky za prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie vašich osobných údajov spĺňalo požiadavky v zmysle platného práva a v súlade s týmto dokumentom, a aby sa zabezpečila potrebná a nevyhnutná ochrana vašich práv ako Dotknutej osoby. Poverenie spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa nemá vplyv na uplatnenie vašich práv v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ktoré môžete uplatniť tak u Prevádzkovateľa, ako aj u Sprostredkovateľa.

 

K vašim osobným údajom môžu mať ďalej prístup naši dodávatelia služieb a zmluvní partneri, a to napríklad aj poskytovatelia platobných služieb, a to predovšetkým na účely, aby sme vám mohli umožniť efektívne využívať našu webovú stránku, služby, a tieto stále vylepšovať, a tým nám pomáhajú zabezpečiť pre vás všetko potrebné. Servery, hosting, databázy, zálohovanie a správa databáz, na ktorých sa ukladajú vaše osobné údaje sú zabezpečované a poskytované prostredníctvom Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) systému prevádzkovaného spoločnosťou Amazon Web Services, Inc. (AWS). Tieto databázy, či servery sú umiestnené v Európskej únií a nie sú verejne dostupné. Pravidlá ochrany osobných údajov AWS sú k dispozícii na: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

 

Rovnako tak môžeme poskytovať vaše osobné údaje iným Príjemcom, či Tretím stranám, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe platných právnych predpisov pri plnení si svojich zákonných povinností (orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s oznamovaním podozrenia o príprave na spáchanie trestného činu, alebo o spáchaní trestného činu a pod.).

 

Bližšie údaje a kontaktné údaje o Sprostredkovateľoch a Príjemcoch sú dostupné aj na vyžiadanie na e-mailovej adrese: [email protected].

 

 

VIII. Prenos osobných údajov

 

S prihliadnutím na čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 19 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňuje. V prípade, ak by sa tak stalo, tak takéto spracúvanie a prenos Osobných údajov bude vykonaný len za predpokladu, že Prevádzkovateľ prijme dostatočné opatrenia za zabezpečenie ochrany Osobných údajov, resp. na základe vášho výslovného súhlasu s navrhovaným prenosom a spracúvaním.

 

 

IX. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

 

 

X. Bezpečnosť

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti vašich osobných údajov a ich ochrany pred neoprávneným sprístupnením a zverejnením, neoprávneným, alebo nezákonným spracúvaním, ako aj pred úmyselným, náhodným, alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou, poškodením, zničením alebo zmenou a narušením integrity, a to s prihliadnutím na povahu, rozsah a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako aj s prihliadnutím na riziká pre práva a slobody Dotknutých osôb vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov. Prijaté opatrenia sú zo strany Prevádzkovateľa pravidelne preskúmavané. Poverené osoby, ktoré majú k vašim osobným údajom prístup a osobné údaje spracúvajú, ako aj zmluvní partneri sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ pravidelne monitoruje dodržiavanie bezpečnostných opatrení, ako aj povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom.

 

 

XI. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

Ako Dotknuté osoby ste povinné poskytnúť Prevádzkovateľovi pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov, ste povinní zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

 

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania vašich údajov a právo na opravu údajov, ktoré o vás spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie, ako aj v príslušných ustanoveniach Nariadenia GDPR a ZOOÚ.

 

1.1.   Spôsob uplatňovania práv

 

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto časti alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme vás o prijatom opatrení v súlade s vašou požiadavkou, a rovnako tak aj každého Príjemcu, ktorému sa osobné údaje podľa tohto dokumentu poskytli, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

 

Ak si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť priamo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu Prevádzkovateľa: Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky prostredníctvom podania žiadosti na e-mailovú adresu [email protected].

 

Pre vybavenie vašej žiadosti od vás môžeme požadovať poskytnutie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste nám predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov vždy požadujeme len v nevyhnutne nutnej miere pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná vami. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po jej obdržaní, pričom si zároveň vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace v zložitejších prípadoch.

 

1.2.   Vymazanie vašich osobných údajov

 

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným vyššie. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných povinností, či ochranu našich oprávnených záujmov. Všetky vaše osobné údaje tiež vymažeme v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak ste nám súhlas predtým poskytli, alebo ak to bude vyžadovať zákon.

 

1.3.   Oprava vašich osobných údajov

 

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate, v prípade ich zmeny, na základe ktorej, už spracúvané osobné údaje nie sú viac aktuálne, alebo v prípade, ak sú vaše spracúvané osobné údaje nepresné, alebo neúplné. Pre uplatnenie žiadosti o opravu nás prosím kontaktuje spôsobom uvedeným vyššie. Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame vaše osobné údaje.

 

1.4.   Sprístupnenie a prenosnosť Vašich osobných údajov

 

Máte právo požiadať informáciu o tom, či o vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. V prípade, že máte záujem o prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným vyššie.

 

Ak budete požadovať prenos vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, môžeme niektoré vaše osobné údaje (najmä údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, ak takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a oprávnené záujmy iných osôb, a ak bude technicky a právne uskutočniteľný.

 

1.5.   Právo vzniesť námietky

 

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

 

Ako Dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete takéto spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu namietať, nebudeme ďalej vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

 

1.6.   Obmedzenia spracovania

 

Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

 

1.7.   Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

 

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

1.8.   Udelenie súhlasu / Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte spôsobom uvedeným vyššie. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany.

 

 

XII. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

 

Priebežne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať, v súlade s platnou legislatívou a zmenou v rozsahu a spôsobe spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vždy v aktuálnej verzií dostupné v elektronickej podobe na webovej stránke Prevádzkovateľa https://notifea.com/.

 

Ako Dotknuté osoby nás môžete kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie podrobnejších informácií ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, a to na e-mailovej adrese: [email protected]


 [SO1]Na jej základe viete klienta vo Vašom systéme identifikovať, a preto je tu aj tento osobný údaj uvedený.

 [SO2]Do rozsahu osobných údajov som uviedla aj tieto „štatistické údaje“ pre klienta, nakoľko na základe týchto, resp. kombináciou viacerých osobných údajov možno fyzickú osobu identifikovať. Napríklad ESĽP vo svojom rozhodnutí Heglas proti Českej republike vyjadril názor, že informácie o dátumoch, volaných telefónnych číslach alebo prijatých hovoroch, ako aj informácie o dĺžke trvania uskutočnených hovorov medzi dvoma osobami, by mali byť považované za súčasť osobných údajov, ktoré sa týchto osôb týkajú. Z opatrnosti by som preto do tohto dokumentu zahrnula aj spomínané štatistické, resp. evidenčné údaje.

 [SO3]V tomto prípade odporúčam, aby pri registrácií bola táto funkcionalita vždy nastavená ako 0, t.j. aby klient mal túto službu vypnutú a nebola tam žiadna východzia hodnota. V prípade, ak si ju dobrovoľne zapne, bude sa to považovať ako jeho súhlas s využívaním tejto služby. Prípadne, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností by som na stránku uviedla tlačítko, ktoré klient zaškrtne, a teda, že „Týmto udeľujem svoj súhlas s ukladaním obsahu odosielaných e-mailov a SMS správ, ako aj iných, s tým súvisiacich údajov.“ Ak si uvedené nastavenie klient zruší, mali by ste teda bezodkladne prestať uvedené údaje uchovávať.