Od 1.6.2022 znižujeme cenu na slovenské čísla o 20%

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Notifea s. r. o.

Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 627 415, DIČ: 2121437230

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B

 

Telefónne číslo: +421 915 489 644

E-mail: [email protected]

 

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Notifea a Klientom, pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Klienta, týkajúcej sa kvality, nedostatkov a vád poskytnutia Služieb.

1.2 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy uzatvorenej medzi Notifea a Klientom, či iných dokumentov vzťahujúcich sa na užívanie Služieb a dostupných Klientovi prostredníctvom Portálu.

1.3 Tento Reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku Klientom, ktorí sú fyzickými osobami – Spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Klientov, ktorí sú Podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento Reklamačný poriadok primerane, a to predovšetkým vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sa vzťahujú na Podnikateľov.

 

II. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 

2.1. Klient je povinný uplatniť Reklamáciu bezodkladne po zistení reklamovanej skutočnosti, najneskôr však do 30 (tridsiatich) Dní od poskytnutia reklamovanej Služby zo strany Notifea.

2.2. Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: [email protected], alebo

b) písomne na adresu: Notifea s. r. o., Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

2.3. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa bodu 2.1 tohto článku tohto Reklamačného poriadku.

2.4. V Reklamácii Klient uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Vo svojom vlastnom záujme je Klient povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie Reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli Notifea preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Klienta je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie Reklamačného konania.

 

III. REKLAMAČNÉ KONANIE

 

3.1. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Notifea doručí Klientovi bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

3.2. Klient je povinný poskytnúť Notifea potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.

3.3. Reklamácia Klienta – Spotrebiteľa bude spravidla vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie Reklamácie, najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Notifea vydá Klientovi písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

3.4. Reklamácie Klienta – Podnikateľa bude spravidla vybavená do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní. Notifea vydá Klientovi písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

4.1. O postupe vybavovania, ako aj o spôsobe vybavovania Reklamácie bude Notifea Klienta priebežne informovať.

4.2. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) vybavenie Reklamácie v celom rozsahu, alebo sčasti, podľa požiadaviek Klienta uvedených v Reklamácií, alebo (ii) iným vhodným spôsobom, alebo (iii) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

4.3. Klient – Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Notifea najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od odo dňa ukončenia Reklamácie, inak právo zanikne. Klientovi – Podnikateľovi takéto právo neprináleží v žiadnom prípade. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Klienta – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné) nesie Klient – Podnikateľ v každom prípade sám.

 

V. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

Klient, ktorý je fyzickou osobou – Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Notifea so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Notifea alebo na e-mailovú adresu [email protected], pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Notifea vybavila jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Notifea inak porušila jeho práva. Ak Notifea na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa jej odoslania, Klient má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom – Spotrebiteľom a Notifea, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: [email protected] , [email protected]

 

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Klient môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Notifea a Klienta v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona alternatívnom riešení sporov.

 

VI. SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Klientov sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.

6.2. Klient je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Notifea písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: [email protected], alebo

b) písomne na adresu: Notifea s. r. o., Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika.