Od 1.6.2022 znižujeme cenu na slovenské čísla o 20%

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Notifea s. r. o.

Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 627 415, DIČ: 2121437230

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B

 

Telefónne číslo: +421 915 489 644

E-mail: [email protected]

 

 

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 1.4.2021

 I. PREAMBULA

 

1.1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Notifea ako poskytovateľom Služieb a Klientom ako užívateľom Služieb, v súvislosti s využívaním Služieb Notifea zo strany Klienta a poskytovaných spoločnosťou Notifea prostredníctvom Portálu dostupného na adrese „https://app.notifea.com/”, a zároveň určujú zásady právneho vzťahu medzi Klientom a Notifea, ktorá je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom predmetného Portálu.

1.2. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté medzi Notifea a Klientom v súvislosti s poskytovaním Služieb prostredníctvom Portálu s výnimkou, ak Notifea a Klient uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.

1.3. Právne vzťahy medzi Notifea a Klientom – Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4. Právne vzťahy medzi Notifea a Klientom – Spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.5. Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke Notifea. Je v záujme každého Klienta, aby sa pred uzavretím Zmluvy so spoločnosťou Notifea podrobne oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom Notifea, ako aj s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa na poskytovanie Služieb Notifea a dostupných Klientovi prostredníctvom Portálu.

 

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

 

2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.

2.2. Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.

2.3. Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

2.4. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Notifea a Klientom, týkajúcich sa poskytovaných Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:

2.4.1. Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Zb. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

2.4.2. Cena znamená cena, ktorú sa Klient zaväzuje uhradiť za poskytnutie vybraných Služieb, podľa aktuálne platného Cenníka.

2.4.3. Cenník znamená aktuálne platný cenník pre poskytovanie Služieb Notifea, ktorý obsahuje sumy Cien a poplatkov za Služby Notifea, a ktorý je dostupný na Webovej stránke. Ceny, ktoré sú uvedené v Cenníku môžu podliehať zmenám, o ktorých sa Notifea zaväzuje Klienta vopred informovať, a to zverejnením plánovanej zmeny Cenníka na Webovej stránke aspoň 15 (slovom: pätnásť) Dní pred nadobudnutím účinnosti nového Cenníka, a/alebo e-mailom doručeným Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v Registrácií Klienta v rovnakej lehote. V prípade, ak Klient so zmenou Cenníka nesúhlasí, je oprávnený kedykoľvek, pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny Cenníka od Zmluvy odstúpiť, resp. Zmluvu ukončiť. Je v záujme Klienta sa pred každým využitím Služby s Cenníkom oboznámiť.

2.4.4. Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

2.4.5. Deň znamená kalendárny deň.

2.4.6. Klient znamená subjekt, ktorý prostredníctvom Registrácie Klienta vstúpil do záväzkového vzťahu s Notifea v záujme využiť Služby ponúkané Notifea prostredníctvom Portálu; Klientom môže byť (i) fyzická osoba – Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, alebo (ii) právnická osoba – Podnikateľ.

2.4.7. Kredit znamená hodnota finančných prostriedkov Klienta evidovaných na užívateľskom účte Klienta (ekvivalent finančných prostriedkov), ktoré sú určené na úhradu vybraných Služieb. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov Klienta a znižovaný o hodnotu čerpaných Služieb Klientom. Finančné prostriedky vo forme predplateného Kreditu sa neúročia.

2.4.8. Licencia znamená nevýhradná licencia, ktorá predstavuje súhlas Notifea s užívaním Portálu, a s tým súvisiacich Služieb, t.j. udelenie oprávnenia k výkonu práva používať Portál pre potreby Klienta.

2.4.9. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2.4.10. Notifea znamená obchodná spoločnosť Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 627 415, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom Webovej stránky, Portálu a Softvéru.

2.4.11. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4.12. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4.13. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo (iv) osoba ktorá uvedie v Registrácií Klienta svoje IČO.

2.4.14. Portál znamená webový portál (informačné prostredie) Notifea prevádzkovaný na adrese “https://app.notifea.com/”, prostredníctvom ktorého je Klientom umožnená Registrácia Klienta, využívanie Služieb, úhrada Ceny, vrátane využívania ďalších služieb s tým súvisiacich a aktuálne dostupných.

2.4.15. Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja na území Slovenskej republiky.

2.4.16. Registrácia Klienta znamená zriadenie trvalého užívateľského účtu Klientom na Portáli, ktoré Klientovi umožňuje využívanie Služieb poskytovaných Notifea. Registrácia Klienta je bezplatná.

2.4.17. Reklamácia znamená písomné podanie Klienta, ktoré obsahuje žiadosť Klienta o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Službám Notifea podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov.

2.4.18. Reklamačný poriadok znamená dokument, vydaný spoločnosťou Notifea k zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Klientov o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie poskytovaných Služieb zo strany Notifea.

2.4.19. Služba znamená služba poskytovaná zo strany Notifea Klientom prostredníctvom Portálu, spočívajúca najmä, nie však výlučne v sprístupnení Portálu a Softvéru zo strany Notifea Klientovi, ako aj iná s tým súvisiaca služba (poskytovanie štatistických prehľadov o e-mailoch a SMS, prehľadov o spotrebe, automatické preposielanie faktúr a pod.), alebo akákoľvek iná služba, aktuálne poskytovaná zo strany Notifea a bližšie špecifikovaná na Portáli. Klient berie na vedomie, že poskytnutie vybraných Služieb, resp. využívanie funkcií Softvéru podlieha spoplateniu podľa podmienok týchto VOP a/alebo Zmluvy a platného Cenníka.

2.4.20. Softvér znamená platforma vyvinutá zo strany Notifea, prostredníctvom ktorej je Klientom umožnené bezpečne a online komunikovať s Tretími osobami a zasielať Tretím osobám automatizované transakčné e-maily a SMS (krátke textové správy), kdekoľvek do celého sveta.

2.4.21. Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy, či využívaní Služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.4.22. Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu, odlišná od Notifea a/alebo Klienta.

2.4.23. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení.

2.4.24. Webová stránka znamená internetová stránka https://notifea.com/, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je Notifea, a prostredníctvom ktorej sa Klienti prihlasujú na Portál.

2.4.25. Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4.26. Zákon o elektronických komunikáciách znamená zákon č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

2.4.27. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4.28. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2.4.29. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4.30. Zmluva znamená zmluva o poskytovaní Služieb uzatvorená medzi Notifea na strane jednej a Klientom na strane druhej, uzatvorená výlučne prostredníctvom Webovej stránky, resp. Portálu, bez súčasnej fyzickej prítomnosti Notifea a Klienta, mimo prevádzkových priestorov Notifea, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb Notifea Klientovi a možnosť Klienta využívať Služby poskytované Notifea, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a/alebo Zmluve.

2.4.31. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, pričom na strane Notifea je to (i) obchodná spoločnosť Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 627 415, a na strane Klienta je to (ii) fyzická osoba – Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, alebo právnická osoba – Podnikateľ, ktorá uzavrela Zmluvu.

 

III. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

3.1. Spoločnosť Notifea je prevádzkovateľom a vlastníkom Portálu a Softvéru, ktorý bol vyvinutý ako rýchly, kvalitný a bezpečný systém online komunikácie, umožňujúci Klientom komunikovať s ich zákazníkmi, resp. Tretími osobami, a to prostredníctvom odosielania transakčných e-mailov a SMS (krátkych textových správ) do celého sveta, cez príslušné programovacie rozhrania.

3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom, a že nič v týchto VOP ani v Zmluve, ani žiadny úkon ktorejkoľvek Zmluvnej strany na základe týchto VOP, alebo Zmluvy nezakladá partnerstvo, spoločný podnik, združenie, či iný kooperujúci subjekt tvorený Zmluvnými stranami.       

 

IV. UZATVORENIE ZMLUVY

 

4.1. Klient týmto vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť Zmluvu a zaväzuje sa splniť všetky záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy.

4.2. Klient týmto berie na vedomie, že užívanie Služieb prostredníctvom Portálu je možné výlučne na základe Registrácie Klienta, a to zriadením trvalého užívateľského účtu. Klient je povinný na tento účel zriadiť si trvalý užívateľský účet prostredníctvom Registrácie Klienta.

4.3. Pri Registrácií Klienta je Klient povinný vyplniť všetky povinné údaje a zvoliť si vlastné heslo, prostredníctvom ktorého sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu na Portáli. Klient je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej Tretej osobe. V prípade, ak má Klient podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Notifea.

4.4. Registráciou Klienta sa Klient zaväzuje, že všetky informácie a údaje, ktoré boli Klientom v rámci procesu Registrácie Klienta spoločnosti Notifea poskytnuté, sú správne, presné, úplné a pravdivé. Klient sa zaväzuje takto poskytnuté informácie pravidelne aktualizovať, a to najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) Dní odo dňa ich zmeny. Notifea v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vzniknú v dôsledku toho, že Klient si takto poskytnuté informácie neskontroloval, alebo tieto neboli zo strany Klienta aktualizované v súlade so skutočným stavom.

4.5. Po vyplnení všetkých povinných údajov na účely Registrácie Klienta bude Klientovi doručený verifikačný link, a to na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v procese Registrácie Klienta. Registrácia Klienta sa považuje za riadne dokončenú a Klient je oprávnený využívať Služby Portálu, kliknutím Klienta na zaslaný verifikačný link. Riadnym vykonaním a dokončením Registrácie Klienta je Zmluva medzi Zmluvnými stranami uzatvorená. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Notifea má právo v odôvodnených prípadoch Registráciu Klienta aj napriek splneniu podmienok Registrácie Klienta nepovoliť, resp. zamedziť Klientovi užívanie Služieb na Portáli.

4.6. Zmluva sa považuje za rámcovú zmluvu a uzatvára sa na dobu neurčitú, pričom každé jednotlivé poskytnutie Služby predstavuje samostatnú zmluvu o poskytnutí Služieb. Každá jednotlivá zmluva na poskytnutie Služieb sa uzavrie v čase, keď Klient Služby využije a zaniká splnením záväzkov Zmluvných strán, resp. vysporiadaním nárokov z nej plynúcich, ak nie je Zmluvnými stranami osobitne dojednané inak. Každá jednotlivá zmluva na poskytnutie Služieb sa riadi podmienkami Zmluvy.

 

V. POSKYTOVANIE A VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

 

5.1. Notifea sa zaväzuje na účely poskytovania a využívania Služieb, sprístupniť Klientovi Portál a Softvér a udržiavať ich podľa možností v takom technickom a prevádzkovom stave, aby ich Klient mohol využívať bez obmedzení, na predpokladaný a určený účel a v obvyklej kvalite, s výnimkou prípadov stanovených v týchto VOP.

5.2. Klient berie na vedomie, že poskytovanie a využívanie Služieb ako takých, môže byť podmienené splnením určitých technických požiadaviek a integráciou systému Klienta s príslušnými systémami Notifea, s ktorými sa Klient zaväzuje vopred oboznámiť.

5.3. Klient je oprávnený využívať Služby Softvéru len na zasielanie e-mailov a SMS v súvislosti s vlastnou činnosťou a v súlade s týmito VOP.

5.4. Klient sa v súvislosti s využívaním Služieb zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy, a okrem iného získať aj všetky potrebné súhlasy a povolenia vyžadované platnými právnymi predpismi na používanie e-mailovej adresy, telefónnych čísiel alebo iných kontaktných údajov adresátov e-mailov a SMS (vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov). Klient je zodpovedný za uvedenie správnych identifikačných údajov (e-mailová adresa, telefónne číslo) Tretích osôb, ktorým sú, alebo majú byť e-maily alebo SMS doručované. Klient je povinný overiť si pred využitím Služieb správnosť, či funkčnosť takýchto identifikačných údajov. Notifea v tomto prípade nezodpovedá za nedoručenie predmetného e-mailu, alebo SMS Tretej osobe, alebo za akékoľvek škody, ktoré Klientovi v dôsledku porušenia povinnosti podľa tohto odseku tohto článku VOP vznikli. Klient berie na vedomie, že aj v takomto prípade je poskytnutie Služieb zo strany Notifea riadne spoplatnené v zmysle týchto VOP a Cenníka. Klient zároveň berie na vedomie, že uvedené nezakladá ani možnosť Klienta podať dôvodnú Reklamáciu k poskytovaným Službám a domáhať sa vrátenia uhradenej Ceny.

5.5. Klient vyhlasuje, že si je vedomý svojich právnych a zákonných povinností voči adresátom e-mailov a SMS, najmä, nie však výlučne povinnosti uviesť svoje identifikačné údaje ako odosielateľa správy a umožniť adresátom bezplatne a jednoducho odmietnuť doručovanie určitých informácií.

5.6. Notifea v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť zasielaných e-mailov a SMS. Klient týmto výslovne berie na vedomie, že za takýto obsah a pravdivosť zasielaných e-mailov a SMS zodpovedá výlučne Klient. Klient zároveň berie na vedomie, že v súvislosti s využívaním Služieb je prísne zakázané:

a) posielanie reklamných e-mailov, newsletterov, nevyžiadanej pošty, alebo SMS s rovnakým alebo obdobným obsahom, či zámerom Tretím osobám;

b) používať v zasielaných e-mailoch a SMS vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

c) propagovať v zasielaných e-mailoch a SMS násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, či propagovať detskú pornografiu;

d) šíriť v zasielaných e-mailoch a SMS obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, či odkazy na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;

e) odosielať e-maily alebo SMS, ktorých obsah je, alebo môže byť je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ako aj v inej krajine adresáta.

Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku tohto článku VOP Klientom predstavuje závažné porušenie týchto VOP a/alebo Zmluvy. Klient zároveň berie na vedomie, že za vyššie uvedenými účelmi, ako aj za účelom zamedzenia odosielania spamu, Notifea implementovala automatické aj manuálne kontroly a analýzy obsahu Klientom zasielaných e-mailov a SMS v súlade s platnými právnymi predpismi. Notifea pri kontrole a analýze obsahu Klientom zasielaných e-mailov a SMS, ako aj ich ukladaní postupuje podľa pravidiel definovaných v Zákone o elektronických komunikáciách ako aj podľa iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a dôsledne dodržiava ochranu súkromia Klienta (napr. ukladanie e-mailov a SMS zo strany Notifea je podmienené predchádzajúcim súhlasom Klienta a pod.). Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že obsah prenášaných správ, údaje komunikujúcich osôb, ako aj prevádzkové údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách.

5.7. Notifea negarantuje doručenie e-mailov, alebo SMS, najmä z dôvodu nedostupnosti adresáta v čase doručovania.

5.8. Klient berie na vedomie, že nie je možné v každom jednotlivom prípade garantovať neprerušenú a bezchybnú prevádzku Portálu a/alebo Softvéru, a to z dôvodu potreby vykonania rôznych technických a prevádzkových opatrení, ako aj z dôvodov mimo kontrolu Notifea (nevyhnutné opravy a údržby, výpadky elektrickej energie, internetového pripojenia a podobne).

5.9. Klient zároveň berie na vedomie, že Notifea je oprávnená obmedziť, alebo pozastaviť poskytovanie Služieb vo vzťahu ku konkrétnemu Klientovi, vrátane trvalého zablokovania, či zneprístupnenia užívateľského účtu Klienta v prípade, ak (i) Klient porušuje tieto VOP a/alebo Zmluvu, alebo platné právne predpisy, (ii) Klient nevykoná úkony, ktoré Notifea nevyhnutne požaduje ako podmienky poskytovania Služieb, alebo ak (iii) to vyplýva z platných právnych predpisov.

 

VI. CENA A KREDIT

 

6.1. Poskytovanie vybraných Služieb je spoplatnené, a to v zmysle aktuálne platného Cenníka. Ako zmluvne dohodnutá Cena platí Cena určená v Cenníku vo vzťahu k príslušnej Službe v čase jej využitia Klientom.

6.2. Na vyskúšanie funkčnosti poskytovaných Služieb, resp. Softvéru, môže byť zo strany Notifea Klientovi poskytnutý k dispozícií bezplatný balík Služieb. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Klient berie na vedomie, že poskytnutie bezplatného balíka Služieb, vrátane jeho rozsahu, je výlučne v dispozícií a na rozhodnutí Notifea, a na uvedené nemá Klient právny nárok.

6.3. Cena je určená v eurách (EUR). Notifea je oprávnená pripočítať k Cene DPH vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ak je v čase poskytnutia Služieb jej platiteľom.  

6.4. Klient berie na vedomie, že pred využívaním spoplatnených Služieb, resp. Služieb, ktoré sú Klientovi prístupné nad rámec bezplatného využívania Služieb (napr. nad rámec bezplatného balíka Služieb poskytnutého zo strany Notifea, ktorý umožňuje Klientom zasielať určité množstvo e-mailov a SMS bezplatne, a pod.), je potrebné disponovať na svojom užívateľskom účte dostatočnou výškou Kreditu. Informácia o aktuálnej výške Kreditu Klienta je prístupná v užívateľskom účte po prihlásení Klienta na Portáli. V prípade nedostatočnej výšky Kreditu dostupného na užívateľskom účte Klienta, je Notifea oprávnená znemožniť Klientovi využívanie spoplatnených Služieb, resp. poskytnúť Služby len v takom rozsahu, ktorý je krytý Kreditom Klienta, pričom v tomto prípade nemusí byť využívanie Služieb, resp. Softvéru plne funkčné.

6.5. Klient je oprávnený si za účelom úhrady Služieb kedykoľvek zakúpiť, či dobiť Kredit v Klientom určenej výške (jednorazové dobitie Kreditu). Zakúpenie, či dobitie Kreditu je v takomto prípade možné realizovať prostredníctvom platobnej karty Klienta využitím platobnej brány, alebo iného platobného systému, alebo iným spôsobom úhrady, aktuálne dostupným na Portáli. Kredit je na užívateľskom účte Klienta dostupný (nabitý) bezodkladne po realizácií platby, resp. jej obdržaním zo strany Notifea.

6.6. Klient je zároveň oprávnený nastaviť si vo svojom užívateľskom účte na Portáli pravidelné (automatické) dobitie Kreditu v Klientom vopred určenej výške a za Klientom vopred určených podmienok, cez platobnú kartu Klienta. V takomto prípade môže byť využitie danej možnosti podmienené tým, že Klient je povinný umožniť Notifea prijímať platby na uvedené účely, a zároveň udeliť poskytovateľovi platobných služieb súhlas na uchovanie údajov o platobnej karte a/alebo spoločnosti Notifea súhlas na uloženie prístupových údajov k platobnej karte (platobný token priradený platobnej karte poskytovateľom platobných služieb, ktorý platobnú kartu uchováva) a využívať tieto uchované údaje na to, aby Notifea iniciovala požadované transakcie k platobnej karte. Poskytnutím údajov o platobnej karte, resp. platobného tokenu tak Klient súhlasí s tým, aby bola spoločnosť Notifea oprávnená iniciovať z predmetnej platobnej karty Klienta automatické dobitie Kreditu, v sume a za podmienok vopred určených  Klientom, formou zaúčtovania autorizačnej platby. Na tieto účely je Klient povinný pravidelne kontrolovať a ubezpečiť sa, či má na platobnej karte, ktorá bude použitá za účelom dobitia Kreditu dostatok peňažných prostriedkov, či je platobná karta platná, alebo nie je blokovaná a zároveň vykonať akékoľvek ďalšie úkony k tomu, aby bolo možné zrealizovať dobitie Kreditu z platobnej karty Klienta v požadovanej výške a za Klientom určených podmienok. V opačnom prípade Notifea nezodpovedá za žiadne škody, ktoré v tejto súvislosti Klientovi vzniknú, vrátane nemožnosti dobitia Kreditu a s tým spojeného využívania vybraných Služieb. Kredit je na užívateľskom účte Klienta dostupný (nabitý) bezodkladne po iniciovaní platby, resp. jej obdržaním zo strany Notifea. Klient je oprávnený kedykoľvek svoje nastavenia o automatickom dobíjaní Kreditu zrušiť.

6.7. Notifea citlivé údaje o platobnej karte Klienta v žiadnom prípade nespracúva, a tieto nezhromažďuje (s výnimkou platobného tokenu Klienta podľa ods. 6.6 tohto článku Zmluvy).

6.8. Notifea podnikne všetky bežne dostupné bezpečnostné opatrenia na zamedzenie zneužitia Kreditu. Notifea však nezodpovedá za zneužitie Kreditu na užívateľskom účte Klienta v dôsledku straty, zneužitia alebo iného neoprávneného použitia prístupových údajov Klienta Tretími osobami, alebo v dôsledku neoprávnených a podvodných prístupov na Portál, či k Softvéru.

6.9. Klient berie na vedomie, že Kredit je mimo Portálu nepoužiteľný. Kredit na účte Klienta je platný po neobmedzenú dobu.

6.10. Úhrada Služieb je vykonaná strhnutím príslušnej výšky Ceny z Kreditu Klienta, a to vždy súhrnne za predchádzajúci kalendárny mesiac, v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Cena je splatná momentom poskytnutia Služby, spravidla odoslaním príslušných e-mailov, alebo SMS zo systému Notifea, bez ohľadu na to, či tieto boli skutočne doručené adresátovi, resp. v termíne podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku VOP.

6.11. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet Notifea. Dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet Notifea si Klient splní svoju povinnosť uhradiť Cenu spojenú s využitím Služieb.

6.12. Klient súhlasí so zasielaním faktúr za zakúpenie, či dobitie Kreditu, ako aj faktúr súvisiacich s úhradou poskytnutých Služieb (Ceny) elektronicky. Faktúry, ako aj aktuálny prehľad o spotrebe sú Klientovi vždy dostupné na jeho užívateľskom účte na Portáli v sekcií Fakturácia & Financie.

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ

 

7.1. Notifea nezodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú nesprávnym používaním Portálu a/alebo Softvéru a s tým súvisiacu stratu dát, za škodu spôsobenú nemožnosťou používať Portál a/alebo Softvér z dôvodu hardvérového a/alebo softvérového vybavenia technického zariadenia (počítača, mobilu), prostredníctvom ktorého Klient Portál a/alebo Softvér používa, ako ani za škodu spôsobenú nesprávnym uplatňovaním informácií obsiahnutých alebo vyplývajúcich z Portálu. Notifea nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatočné internetové pripojenie zo strany Klienta, ktoré je potrebné k využívaniu Služieb. Notifea nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky pri užívaní Portálu a/alebo Softvéru spôsobené zaťažením siete. Notifea ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, technické prostriedky Tretích osôb, ani za technické vybavenie Klienta.

7.2. Klient berie na vedomie, že Portál a/alebo Softvér a ich obsah sú poskytované vo forme „ako sú“, bez akýchkoľvek záruk. Notifea nezaručuje Klientovi, že Portál a/alebo Softvér budú vždy bez chýb a vád a k dispozícií, ich nepretržitú, či bezporuchovú prevádzku. V prípade akéhokoľvek technického výpadku Portálu a/alebo Softvéru sa Notifea zaväzuje bezodkladne, v čo najkratšom možnom čase, chyby a vady Portálu a/alebo Softvéru odstrániť tak, aby bol Portál a/alebo Softvér Klientovi prístupný a funkčný. Notifea nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku výpadku, chýb, alebo vád Portálu a/alebo Softvéru. Notifea nenesie zodpovednosť ani v prípade, že dočasne, alebo trvalo ukončí poskytovanie Služieb prostredníctvom Portálu a/alebo Softvéru, alebo ich časť, a/alebo ani všeobecne v prípadoch, za ktoré Notifea nezodpovedá.

7.3. Notifea nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie prístupu Klienta k Portálu a/alebo Softvéru. Notifea si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť alebo obmedziť možnosť užívania Portálu a/alebo Softvéru v odôvodnených prípadoch, ktoré ovplyvňujú a ohrozujú ich bezpečnosť a stabilnosť, alebo bezpečnosť a stabilnosť iných informačných systémov, alebo serveru Notifea, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Notifea nenesie zodpovednosť za škody, ktoré v dôsledku uvedeného Klientovi vzniknú.

 

VIII. POSKYTNUTIE LICENCIE

 

8.1. Notifea poskytuje na základe Registrácie Klienta Klientovi Licenciu, a teda súhlas Notifea s užívaním Portálu a Softvéru, a s tým súvisiacich Služieb pre potreby Klienta v neobmedzenom rozsahu bez vecného, alebo územného obmedzenia a na neobmedzený čas.

8.2. Licencia sa poskytuje Klientovi ako nevýhradná.

8.3. Licencia sa poskytuje Klientovi výlučne na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy. Po ukončení doby trvania Zmluvy nie je Klient oprávnený používať Portál a/alebo Softvér a Notifea si vyhradzuje právo zablokovať, vymazať, alebo odstrániť užívateľský účet Klienta, bez predchádzajúceho upozornenia.

8.4. Licencia sa poskytuje Klientovi bezodplatne a bez nároku Notifea na akékoľvek protiplnenie.

8.5. Klient nie je oprávnený udeliť Licenciu, alebo jej časť podľa týchto VOP akejkoľvek Tretej osobe (tzv. sublicencia).

8.6. Klient nie je oprávnený celkom, alebo sčasti postúpiť Licenciu akejkoľvek Tretej osobe.

8.7. Spoločnosť Notifea vyhlasuje, že disponuje všetkými právami k Portálu a Softvéru, a to na akékoľvek použitie Portálu, alebo Softvéru, alebo ich časti Klientom, na postúpenie Licencie na Klienta, a teda riadne, v celom rozsahu, na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vysporiadala všetky autorské práva a práva súvisiace s autorským právom k Portálu a Softvéru.

8.8. Klient berie na vedomie, že všetky vlastnícke práva a iné práva týkajúce sa Portálu a/alebo Softvéru sú a aj počas udelenia Licencie zostávajú majetkom spoločnosti Notifea. Klient nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Portálu a/alebo Softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na ich užívanie za podmienok uvedených v týchto VOP. Klient berie na vedomie, že všetky duševné vlastníctva obsiahnuté na Portáli a/alebo v Softvéri môžu byť chránené Autorským zákonom a inými právnymi predpismi.

8.9. Klient sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy bude Portál a Softvér používať výlučne spôsobom, na ktorý je Portál a/alebo Softvér určený a podľa týchto VOP. Klient nie je oprávnený:

a) Portál a/alebo Softvér žiadnym spôsobom modifikovať, ani do nich zasahovať akýmkoľvek iným spôsobom, než spôsobom, ktorý pri bežnom používaní umožňuje ich užívateľské rozhranie;

b) umožniť využitie Portálu a/alebo Softvéru akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, ako aj s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa na užívanie Služieb, najmä sa zaväzuje neumožniť prístup k Portálu a/alebo Softvéru akejkoľvek neoprávnenej osobe;

c) použiť Portál a/alebo Softvér inak než spôsobom upraveným v týchto VOP, alebo v rozpore s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa na užívanie Služieb;

d) obsah Portálu a/alebo Softvéru alebo jeho časť rozmnožovať alebo verejne rozširovať;

e) Portál a/alebo Softvér rozkladať (dekompilovať), spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód Portálu a/alebo Softvéru;

f) prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory, alebo akékoľvek iné programy, ktoré môžu poškodiť, alebo nepriaznivo ovplyvniť fungovanie Portálu a/alebo Softvéru.

8.10. Klient sa zaväzuje neposielať Notifea protizákonné informácie, alebo obsah, dezinformácie, alebo zavádzajúce informácie, ako aj obsah, ktorý obsahuje vírusy, alebo môže spôsobiť prerušenie alebo poškodenie Portálu a/alebo Softvéru Notifea.

8.11. Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Notifea a/alebo Tretej osobe v dôsledku porušenia akejkoľvek povinností Klienta v zmysle tohto článku VOP, alebo v prípade poškodenia autorských práv Notifea.

 

IX. UKONČENIE ZMLUVY

 

9.1.          Klient je oprávnený kedykoľvek Zmluvu jednostranne ukončiť, ako aj ukončiť používanie Portálu, a to (i) trvalým zrušením jeho užívateľského účtu na Portáli, alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o ukončení, alebo odstúpení od Zmluvy Notifea.

9.2. Notifea je oprávnená Zmluvu jednostranne ukončiť (i) pri ukončení poskytovania Služieb na základe oznámenia odoslaného Klientovi v primeranom časovom predstihu, alebo (ii) v prípadoch v týchto VOP stanovených.

9.3. Spoločnosť Notifea si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch (napr. porušenie podmienok týchto VOP, ochrana dobrého mena Notifea a pod.) právo od Zmluvy s Klientom odstúpiť, užívateľský účet Klienta zrušiť, či zablokovať a zneprístupniť natrvalo, alebo zakázať akúkoľvek ďalšiu Registráciu konkrétneho Klienta. Spoločnosť Notifea nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v takomto prípade Klientovi vzniknú.

9.4. Notifea sa zaväzuje, že v prípade ukončenia doby trvania Zmluvy, resp. v prípade ukončenia poskytovania Služieb zo strany Notifea a/alebo využívania Služieb zo strany Klienta, z akéhokoľvek dôvodu, je Notifea povinná vrátiť Klientovi nevyčerpaný Kredit dostupný ku dňu ukončenia Zmluvy na užívateľskom účte Klienta, a to najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) Dní odo dňa ukončenia doby trvania Zmluvy. Notifea je v tejto súvislosti oprávnená odpočítať a zúčtovať si z finančných prostriedkov prináležiacich Klientovi podľa predchádzajúcej vety, akékoľvek Ceny za poskytnuté Služby, ktoré jej ku dňu ukončenia Zmluvy v zmysle týchto VOP a/alebo Zmluvy prislúchajú.

9.5. Vyššie uvedené ustanovenia sa na Klienta – Spotrebiteľa aplikujú primerane. Osobitné ustanovenia týkajúce sa podmienok ukončenia Zmluvy Klienta – Spotrebiteľa uvedené v tomto článku Zmluvy tým nie sú dotknuté.

 

Osobitné ustanovenia: Klient – Spotrebiteľ

 

9.6. Klient – Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) Dní, pričom uvedená lehota začína plynúť dňom uzatvorenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí Klient doručiť písomne na adresu sídla Notifea: Notifea s. r. o., Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: [email protected]. Klient – Spotrebiteľ má možnosť na odstúpenie od Zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

9.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Notifea Klientovi – Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (slovom: štrnástich) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala (napr. Kredit), bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením platieb Klientovi – Spotrebiteľovi. Notifea vráti Klientovi – Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Klient – Spotrebiteľ pri úhrade platby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

9.8. Pred poskytnutím Služby, resp. využitím Softvéru je spoločnosť Notifea povinná vyžiadať od Klienta – Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlásenie o tom, že Klient – Spotrebiteľ bol o uvedenom riadne poučený. Klient – Spotrebiteľ berie na vedomie, že poskytnutím takého súhlasu, Klient – Spotrebiteľ stráca právo po poskytnutí služby na odstúpenie od Zmluvy. Klient – Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak odstúpi od Zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie Služieb, a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas s ich poskytnutím podľa tohto odseku tohto článku VOP, Klient – Spotrebiteľ je povinný uhradiť Notifea Cenu za skutočne poskytnuté plnenia ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

9.9. Klient – Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je (i) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta – Spotrebiteľa a Klient – Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby, (ii) z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

X. OSOBNÉ ÚDAJE

 

10.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 627 415, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151077/B a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

10.2. Notifea sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Notifea nájdete priamo  na Webovej stránke v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

XI. VYŠŠIA MOC

 

Notifea nezodpovedá za oneskorenie alebo nesplnenie niektorej povinnosti podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, ako ani za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku neočakávanej udalosti mimo jej vplyvu, hlavne zásahu vyššej moci, požiaru, povodne, vojny, občianskej vojny, sabotáže, štrajku, zákonov, výnosov, vyhlášok, predpisov alebo nariadení štátu a iných okolností mimo kontrolu Notifea, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

XII. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

 

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah Notifea a Klienta – Podnikateľa.

 

XIII. DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

 

13.1. Vo veciach komunikácie s Klientmi a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, alebo poskytovania Služieb, využíva Notifea predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj Webovú stránku a/alebo Portál. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Klientovi oznámením prostredníctvom Webovej stránky, alebo Portálu, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientmi ich zverejnením na Webovej stránke, alebo Portáli.

13.2. Komunikácia medzi Klientom a Notifea prebieha v slovenskom, alebo anglickom jazyku.

13.3. Pre účely kontaktovania Notifea v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Klient oprávnený kontaktovať Notifea nasledovným spôsobom:

 

Notifea s. r. o., so sídlom Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

 

Telefónne číslo: +421 915 489 644

E-mail: [email protected]

 

13.4. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade osobného doručovania, alebo doručovania kuriérskou službou sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná zo strany Notifea Klientovi alebo Klientom Notifea sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím 5. (slovom: piateho) Pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. sídlo Zmluvnej strany, pokiaľ sa nepreukáže iný okamih doručenia. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

 

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO

 

14.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou, alebo v súvislosti s týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Klient je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v týchto VOP a/alebo Zmluve uvedené inak.

14.2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, alebo v súvislosti s týmito VOP a/alebo Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Notifea a Klient pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku.

 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

15.1. Tieto VOP v platnom znení platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Notifea a Klientom založeného Zmluvou, a aj po ich skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú.

15.2. Spoločnosť Notifea je oprávnená jednostranne VOP zmeniť. Notifea oznamuje zmeny VOP ich zverejnením  na Webovej stránke, aspoň 15 (slovom: pätnásť) Dní vopred, a/alebo zaslaním zmeny VOP na e-mailovú adresu Klienta, ktorú Klient uviedol v rámci procesu Registrácie Klienta, v rovnakej lehote. Dôvody pre zmenu VOP sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú Služby (technické požiadavky, rozvoj a podobne). V prípade, ak Klient so zmenou VOP nesúhlasí, je oprávnený kedykoľvek pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny od Zmluvy odstúpiť, resp. Zmluvu ukončiť.

15.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok Notifea.

15.4. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Slovenská republika

Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04,

Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 56

http://www.soi.sk,

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


Príloha č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

Notifea s. r. o.

Budatínska 3230/16

851 04 Bratislava

Slovenská republika

E-mail: [email protected]

 

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

  

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

  

Dátum ..........................

 

 

 

 

                                                     

Podpis spotrebiteľa

(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite